Algemene Leveringsvoorwaarden

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle onderhandelingen, aanbiedingen en overeenkomsten waarbij DNA Dynamics diensten van welke aard ook levert en/of zou kunnen leveren, ook als deze diensten en/of goederen niet nader in deze voorwaarden zijn omschreven. Een offerte of (prijs) opgave bindt DNA Dynamics niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een order. Door DNA Dynamics bedachte en geformuleerde coachings- of trainingsvoorstellen blijven intellectueel eigendom van DNA Dynamics op grond van artikel 621, boek 6 van het Nieuw Burgerlijk Wetboek. Offertevrager is derhalve niet gerechtigd voorstellen zelf of door derden te laten uitvoeren. DNA Dynamics mag bestellingen, orders e.d. zonder opgave van reden weigeren. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van wederpartij zijn niet van toepassing tenzij deze door DNA Dynamics schriftelijk zijn aanvaard. Wijzigingen van en aanvullingen op de algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien die schriftelijk door DNA Dynamics zijn vastgelegd.
1.2 Door het aangaan van een overeenkomst met DNA Dynamics gaat opdrachtgever/wederpartij akkoord met de leverings- en algemene voorwaarden van DNA Dynamics.
1.3 De leveringsvoorwaarden omvatten tevens annuleringsvoorwaarden. Opdrachtgever dient deze annuleringsvoorwaarden ter kennis te brengen van de deelnemer(s) aan een training. Opdrachtgever vrijwaart DNA Dynamics van mogelijke claims van deelnemers in geval de leverings- en algemene voorwaarden niet zouden gelden.

2 PRIJS EN BETALING
2.1 De offertes van DNA Dynamics vermelden wanneer er BTW verschuldigd is.
2.2 Tussentijdse aanpassingen die van tevoren redelijkerwijs niet te voorzien waren kunnen de opzet en duur van een training of adviesopdracht beïnvloeden. DNA Dynamics behoudt zich het recht voor om tussentijdse aanpassingen te doen teneinde de door de opdrachtgever gewenste kwaliteit te leveren. Meerkosten worden naar rato en in overleg met de opdrachtgever in rekening gebracht. Wijzigingen kunnen zich bijvoorbeeld voordoen in inhoud, data en plaats. Wijzigingen geven geen grond tot ontbinding van een overeenkomst.
2.3 DNA Dynamics houdt zich het recht voor om in geval van niet op tijd leverbaar materiaal, af te wijken van het voorgestelde materiaal en daarvoor in de plaats gelijkwaardig, maar sneller leverbaar materiaal te gebruiken. De meer- of minderprijs daarvan mag door DNA Dynamics worden verrekend.
Evidente (type)fouten in DNA Dynamics-materiaal zijn geen reden de overeengekomen prijs te wijzigen.
2.4 DNA Dynamics heeft het recht om zekerheid over betaling te vragen. Onzekerheid over betaling kan opschorting van uitvoering veroorzaken totdat zekerheid of vooruitbetaling is ontvangen.
2.5 Betaling aan DNA Dynamics dient door wederpartij te geschieden conform de op de factuur vermelde betalingsvoorwaarden. Bij gebreke van zulke voorwaarden dient betaling in Euro’s binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden. Betaling geschiedt zonder enige inhouding of verrekening en zonder dat wederpartij zijn betalingsverplichting door beslag onder zichzelf of anderszins mag blokkeren. DNA Dynamics behoudt zich het recht voor vooruitbetaling te eisen.
2.6 Bij te late betaling is wederpartij door het enkele verstrijken van een betalingstermijn in verzuim. Zonder nadere ingebrekestelling zal de wederpartij vanaf die datum een onmiddellijk opeisbare vertragingsrente ter hoogte van de wettelijke rente verschuldigd zijn, waarbij een gedeelte van een maand als hele maand wordt gerekend.
2.7 Alle kosten, zowel in als buiten rechte – de kosten van rechtskundige bijstand van DNA Dynamics daaronder begrepen – die DNA Dynamics moet maken ten gevolge van het niet nakomen van zijn verplichtingen door wederpartij, zijn voor rekening van wederpartij. De buitenrechtelijke incassokosten van DNA Dynamics worden vastgesteld conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.
2.8 Indien DNA Dynamics op zich heeft genomen prestaties te verrichten gedurende een bepaalde of onbepaalde tijd, dan is zij gerechtigd de daarvoor overeengekomen tarieven jaarlijks per 1 januari door schriftelijke mededeling aan wederpartij aan te passen, indien deze (maximaal) gelijke tred houden met het CBS Consumenten Prijsindexcijfer (reeks alle huishoudens. 1990 =100).
Prijzen die om inkooptechnische reden moeten worden verhoogd worden in overleg met wederpartij opnieuw vastgesteld.

3 LEVERING
3.1 Afgesproken data worden aangehouden tenzij omstandigheden waarop DNA Dynamics geen invloed kan uitoefenen dat onmogelijk maken. Zie verder artikel 11 – Overmacht. In goed overleg zullen DNA Dynamics en opdrachtgever nieuwe data plannen. Afwijking van data door onvoorziene omstandigheden geeft opdrachtgever geen recht op ontbinding van de overeenkomst.

4 GEHEIMHOUDING
Partijen verplichten zich tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie van de andere partij. Iedere partij zal redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen teneinde deze verplichting zo goed mogelijk te kunnen nakomen.

5 (INTELLECTUELE) EIGENDOMSRECHTEN
5.1 Alle door DNA Dynamics volgens een overeenkomst aan wederpartij geleverde zaken, zoals testmateriaal, boeken, syllabi, informatie-, geluid- en beelddragers, blijven eigendom van DNA Dynamics totdat alle bedragen die wederpartij verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede de bedragen bedoeld in artikel 2.3 en 2.4 volledig aan DNA Dynamics zijn voldaan.
5.2 Op door DNA Dynamics ontwikkeld trainingsmateriaal rust auteursrecht en intellectueel eigendomsrecht. Het is opdrachtgever niet toegestaan dit materiaal te vermenigvuldigen en/of aan derden te verstrekken (om niet) of te verkopen. De rechten op dit materiaal blijven derhalve bij DNA Dynamics tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
5.3 Speciaal voor opdrachtgever ontwikkeld materiaal mag door opdrachtgever uitsluitend ter beschikking worden gesteld aan medewerkers van opdrachtgever die deelnemen aan een DNA Dynamics-training. Dit materiaal mag dus niet openbaar worden gemaakt door middel van de traditionele, de nieuwste elektronische middelen of anderszins.

6 DEELNEMERS
6.1 Deelname aan een training geeft geen garantie dat de deelnemer de training met succes zal doorlopen of afronden. DNA Dynamics adviseert de opdrachtgever in de samenstelling van groepen aan de hand van verkregen kennis over de deelnemers.
6.2 DNA Dynamics mag deelnemers die het normale verloop van een training verhinderen, door gedrag of anderszins, van verdere deelneming uitsluiten. Deze uitsluiting ontslaat de opdrachtgever niet van betalingsplicht.
6.3 Voor deelnemers aan trainingen gelden annuleringsvoorwaarden. Zie artikel 14.
6.4 Vervanging van verloren gegaan lesmateriaal of certificaten van deelname kunnen in de meeste gevallen tegen betaling worden verstrekt. Daarbij worden ook administratie- en portikosten berekend.

7 KLACHTEN
7.1 Een opdrachtgever heeft de verplichting om tijdens en direct na een training vast te stellen of een en ander aan de overeengekomen levering beantwoordde. Indien de levering in enig opzicht niet aan de overeenkomst beantwoordde, moet de opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 8 werkdagen na beëindiging van een training, schriftelijk of mondeling gemotiveerd kennis geven. DNA Dynamics zal de klacht onderzoeken en daarna in overleg treden met opdrachtgever. Opdrachtgever dient zich te realiseren dat DNA Dynamics trainingen levert van hoge kwaliteit, maar geen resultaat kan garanderen aangezien de inzet en de capaciteit van de deelnemer(s) bepalend zijn.

8 BEËINDIGING OVEREENKOMST
8.1 Een overeenkomst eindigt automatisch na uitvoering van een opdracht. Een overeenkomst kan, tenzij partijen anders overeenkomen, uitsluitend voortijdig worden beëindigd door ontbinding, en dat uitsluitend indien de andere partij, na deugdelijke schriftelijke ingebrekestelling, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst. De ontbinding dient te geschieden d.m.v. aangetekende brief. Indien DNA Dynamics op het moment van de ontbinding reeds een deel van de opdracht heeft uitgevoerd, kan de overeenkomst slechts gedeeltelijk worden ontbonden, en wel uitsluitend voor dat gedeelte dat nog niet is uitgevoerd.
DNA Dynamics kan een overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechtelijke tussenkomst, door middel van een schriftelijke kennisgeving aan wederpartij, geheel of gedeeltelijk beëindigen indien wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, indien aan hem (al dan niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend, indien hij anderszins niet in staat is aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd. DNA zal wegens deze ontbinding nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

9 AANSPRAKELIJKHEID
9.1 Behoudens voor schade die veroorzaakt is door eigen opzet of grove schuld van DNA Dynamics, is DNA Dynamics slechts aansprakelijk voor schade voorzover in de volgende leden van dit artikel omschreven. Elke verdere aansprakelijkheid van DNA Dynamics, uit welke hoofde en/of met betrekking tot welke schade dan ook is uitgesloten.
9.2 DNA Dynamics is niet aansprakelijk voor de schade aan eigendommen van opdrachtgever en derden, en evenmin voor overige schade, waaronder begrepen bedrijfsstagnatie en gevolgschade indien die schade verband houdt met (de reis van en naar) de leslocatie of met de inhoud van de training. Opdrachtgever vrijwaart DNA Dynamics tegen alle aanspraken van derden terzake.
9.3 DNA Dynamics is niet aansprakelijk voor vermogensschade van welke aard dan ook. Voorzover haar geen beroep op dit artikel toekomt, zal haar aansprakelijkheid in ieder geval beperkt zijn tot een bedrag gelijk aan de op grond van de overeenkomst met de wederpartij gefactureerde of te factureren bedragen. Indien en voorzover de betreffende overeenkomst leidt tot periodieke betalingen, zal DNA Dynamics nimmer meer verschuldigd zijn dan de door haar over 6 maanden voorafgaande aan haar verzuim gefactureerde bedragen verminderd met door DNA Dynamics gecrediteerde bedragen.
9.4 Wederpartij vrijwaart DNA Dynamics van aanspraken door derden, voortvloeiende uit of verband houdend met (de uitvoering van) de overeenkomst, tenzij de wederpartij deze aanspraken zelf jegens DNA Dynamics geldend zou kunnen maken, met inachtneming van in dit artikel bepaalde, als de wederpartij de schade zelf zou hebben geleden.
9.5 Elk recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval voorzover de wederpartij niet direct na het ontstaan van de schade maatregelen heeft getroffen om de schade te beperken, respectievelijk meer of andere schade te voorkomen, alsmede DNA Dynamics ter zake niet zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte heeft gesteld van alle ter zake relevante informatie.

10 DOOR WEDERPARTIJ AANGEWEZEN OF VERSTREKTE ZAKEN
10.1 Als DNA Dynamics opdrachten uitvoert met gebruikmaking van door de wederpartij aangewezen of verstrekte zaken, valt slechts de uitvoering van de opdracht onder de verantwoordelijkheid van DNA Dynamics en is het gebruik van die zaken voor risico van de wederpartij.

11 ANNULERING VAN EEN TRAINING
11.1 Voor de annuleringsvoorwaarden van de diverse type trainingen verwijzen wij naar de aan deze voorwaarden gehechte annuleringsvoorwaarden.

12 OVERMACHT
12.1 Indien behoorlijke nakoming door DNA Dynamics ten gevolge van één of meer omstandigheden, die niet voor rekening van DNA Dynamics komen, geheel of gedeeltelijk onmogelijk is, hetzij tijdelijk, hetzij blijvend, heeft DNA Dynamics het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat zij tot enigerlei schadevergoeding gehouden is. Niet voor rekening van DNA Dynamics komen onder meer beperkende overheidsvoorschriften, werkstakingen, ziekte, transportproblemen, niet nakoming van verplichtingen van leveranciers, storingen in productiemachines, natuur- en/of kernrampen, oproer en/of oorlogsdreiging. Ontbinding van de overeenkomst laat de gelding tussen partijen van deze algemene voorwaarden onverlet.

13 TELECOMMUNICATIE
13.1 Indien bij trainingen gebruik wordt gemaakt van telecommunicatiefaciliteiten (e-learning), zijn partijen ieder voor zich verantwoordelijk voor de juiste keuze en tijdige beschikbaarheid daarvan aan hun zijde. DNA Dynamics is niet aansprakelijk voor verlies of verminking van gegevens of verwerkingsresultaten gedurende de verzending van die gegevens met behulp van telecommunicatiemiddelen.

14 NON-CONCURRENTIE
14.1 Behoudens schriftelijke toestemming zullen partijen zich over en weer onthouden van het benaderen van medewerkers, trainers of consultants van DNA Dynamics voor het voor wederpartij of deelnemers aan een training, verzorgen van werkzaamheden die vergelijkbaar zijn met de aan DNA Dynamics verstrekte opdracht(en). Dit beding vervalt bij uitgesproken faillissement van een der partijen. Bij overtreding van dit artikel verbeurt de overtredende partij € 50.000 aan de andere partij.

15 TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
15.1 De overeenkomst tussen DNA Dynamics en wederpartij wordt beheerst door Nederlands recht.
Alle geschillen welke tussen DNA Dynamics en wederpartij mochten ontstaan naar aanleiding van een door DNA Dynamics en wederpartij gesloten overeenkomst, dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Utrecht tenzij DNA Dynamics als eisende of verzoekende partij kiest voor de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van de wederpartij.

Annuleringsvoorwaarden

van DNA Dynamics:

1. Open Trainingen en opleidingen

U kunt alleen schriftelijk een open training of opleiding annuleren.
Hiervoor hanteren wij de volgende voorwaarden:
1. Tot een maand voor aanvang van de training kunt u zonder kosten annuleren.
2. Bij annulering tussen een maand en 14 dagen voor de aanvangsdatum zijn de kosten 50% van inschrijvingskosten.
3. Wanneer u binnen 14 dagen voor het begin van de training annuleert, bent u het volledige inschrijvingskosten verschuldigd.
4. Wanneer u op de eerste trainingsdag niet verschijnt, merken wij dat aan als annulering.
5. Bij verhindering kan uw organisatie, in overleg met DNA Dynamics, een vervangende deelnemer afvaardigen.
6. Bij verhindering tijdens de training blijft het volledige inschrijvingskosten verschuldigd en vervallen de verzuimde uren.
7. Doorschuiven naar een volgende training is mogelijk mits u een termijn van 14 dagen voor de eerste trainingsdatum van de training waarvoor u zich in eerste instantie had opgegeven, in acht neemt.

Bij onvoldoende aanmeldingen houdt DNA Dynamics zich het recht voor een training te annuleren. In dat geval informeren wij u uiterlijk een week van tevoren. In geval u dan de training wilt doorschuiven naar een latere start, zijn daar geen kosten aan verbonden. U bent niet gehouden aan uw inschrijving als de training door DNA Dynamics wordt geannuleerd of opgeschoven.

2. Incompany Trainingen en opleidingen

U kunt alleen schriftelijk een incompany training of opleiding annuleren.
Hiervoor hanteren wij de volgende voorwaarden:
1. Na ondertekening van de offerte worden bij annulering de volledige kosten in rekening gebracht.
2. Mocht u in de planning een verandering willen doorvoeren dan kan dat zonder kosten in overleg metB DNA Dynamics en binnen de mogelijkheden van onze organisatie, tot vier weken voor de oorspronkelijk geplande datum.

3. Individuele Trainingen en Coachingstrajecten

U kunt alleen schriftelijk een individuele training en coachingstraject annuleren.
Hiervoor hanteren wij de volgende voorwaarden:
1. Na ondertekening van de offerte worden bij annulering de volledige kosten in rekening gebracht.
2. Annuleren van een individuele training of coachingstraject kan tot uiterlijk een maand voorafgaand aan de eerste dag van de training/coaching. Bij annulering binnen deze termijn zijn de volledige overeengekomen kosten verschuldigd.
3. Annuleren van een training- of coachingsbijeenkomst kan uitsluitend tot uiterlijk 2 werkdagen voorafgaand aan de betreffende bijeenkomst; de bijeenkomst kan dan op een later moment, maar binnen 6 maanden, worden ingehaald. Bij annulering binnen de termijn van 2 werkdagen vervalt de bijeenkomst en zijn de kosten geheel verschuldigd.

4. Begeleidingsopdrachten

U kunt alleen schriftelijk een begeleidingsopdracht annuleren.
Hiervoor hanteren wij de volgende voorwaarden:
1. Na ondertekening van de offerte worden bij annulering de volledige kosten in rekening gebracht.
2. Annulering van consulting- of begeleidingsopdrachten kan tot uiterlijk een maand voorafgaand aan de eerste dag van de desbetreffende activiteit. Bij annulering binnen deze termijn zijn de volledige overeengekomen kosten verschuldigd.

5. Interimopdrachten

U kunt alleen schriftelijk een interimopdracht annuleren.
Hiervoor hanteren wij de volgende voorwaarden:
1. Na ondertekening van de offerte worden bij annulering de volledige kosten in rekening gebracht.
2. Annulering van interimopdrachten kan tot uiterlijk een maand voorafgaand aan de eerste dag van de interimactiviteit. Bij annulering binnen deze termijn zijn de volledige overeengekomen kosten verschuldigd.
3. Tussentijdse (tijdelijke of definitieve) stopzetting van een interimopdracht is mogelijk met inachtneming van een maand opzegtermijn.